Αρμοδιότητες

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με τον Νόμο 4662/2020

Άρθρο 20 Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας

1. Σε κάθε Περιφέρεια λειτουργεί Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενη απευθείας στον Περιφερειάρχη, η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντονίζει, κατά χωρική αρμοδιότητα, το έργο της πολιτικής προστασίας σχετικά με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, σύμφωνα με τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος.

β. Συμβάλλει στη λειτουργία του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π..

γ. Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας.

δ. Αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση για τη συνδρομή του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο αναγνώρισης, εκτίμησης και ανάλυσης της επικινδυνότητας εκδήλωσης καταστροφών.

ε. Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη συντάσσεται, υποχρεωτικά εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, Περιφερειακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές εντός της χωρικής Επικράτειας της Περιφέρειας. Στο Περιφερειακό Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών και προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων Πολιτικής Προστασίας, που μπορούν να διατεθούν για την υλοποίηση των σκοπών του Περιφερειακού Σχεδίου.
Περιλαμβάνει Γενικό Μέρος με διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και Παραρτήματα, τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για καταστροφές σχετιζόμενες με ειδικούς κινδύνους. Το Περιφερειακό Σχέδιο είναι εναρμονισμένο με τα Γενικά Σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και συντάσσεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία και το εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο το εγκρίνει, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 163 και 174 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

στ. Συμβάλλει στην υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας σε θέματα πολιτικής προστασίας και συμμετέχει σε ασκήσεις, σε συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό, με σκοπό την αξιολόγηση απόδοσης των Γενικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών.

ζ. Τηρεί και κοινοποιεί σε μηνιαία βάση στον Περιφερειακό Συντονιστή επικαιροποιημένη κατάσταση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, μέσων και υλικών πολιτικής προστασίας, παρακολουθώντας το επίπεδο ετοιμότητάς τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται το ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα που διατίθενται εκτός Περιφέρειας για την παροχή υποστήριξης σε καταστάσεις «Επιπέδου 4» (Red Code).

η. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των Π.Δ.Ε.Α., σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Επικεφαλής, στη βάση κατευθυντήριων οδηγιών του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π., ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις στους τομείς σχεδιασμού, οργάνωσης, εξοπλισμού, εκπαίδευσης και ασκήσεων, υποβάλλοντας σχετική έκθεση στο Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π..

θ. Υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και τις προτάσεις των, κατά λόγο αρμοδιότητας, Επικεφαλής Π.Δ.Ε.Α., εισηγήσεις:

αα. Στην Περιφέρεια για την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισμού πολιτικής προστασίας και για την ένταξη των Π.Δ.Ε.Α. σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ενίσχυσης.

ββ. Στο Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. για την κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας.

ι. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π..

ια. Συνάπτει μνημόνια συνεργασίας παροχής υπηρεσιών, υλικών και μέσων με ιδιωτικούς φορείς.

Νόμος 4555/2018. Πρόγραμμα Κλεισθένης

Άρθρο 93

Αντιπεριφερειάρχες – Αντικατάσταση του άρθρου 160 του ν. 3852/2010

3. Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

δ) διατυπώνουν εισήγηση προς το περιφερειακό συμβούλιο για το σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας,

ε) έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην περιφερειακή ενότητά τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο περιφερειάρχης,

στ) προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας,

Σύμφωνα με το Π.Δ. 144 “Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης” άρθρο 30.

1.Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως:

α. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας.

β. Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφέρειας.

γ. Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή.

δ. Η υποβολή εισήγησης στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών.

ε. Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης.

στ. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.

ζ. Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

η. Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42).

θ. Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους.

ι. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

ια. Η συμμετοχή στο συντονισμό και στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων μέσων, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση.

Την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας απαρτίζουν τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

β. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

γ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

δ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

ε. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.