Επαναπροκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση της ενέργειας "Προμήθεια τριών (3) αυτοκινήτων 4Χ4 ειδικού σκοπού"

Επαναπροκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση της ενέργειας
«Προμήθεια τριών (3) αυτοκινήτων 4Χ4 ειδικού σκοπού» – WP 3.2.2 στο πλαίσιο
υλοποίησης του Έργου «through pREvention to Preserve the natural beauty Of
the Rhodope mounTain / REPORT» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής
Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
τεχνοοικονομική άποψη προσφορά προϋπολογισμού μέχρι ενενήντα έξι χιλιάδων
οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (96.829,27 €) πλέον ΦΠΑ

Β416ΟΡΡΨ-ΡΤΞ-signed

Comments are closed.